بورسیه آموزشی ویژه داوطلبان آزمون وکالت 1400
اولین دوره آموزشی و مهارتی دعاوی تخصصی و عمومی
اولین دوره آموزشی و مهارتی دعاوی عمومی
اولین دوره جامع آموزشی کارشناس امور حقوقی
نهمین دوره جامع آموزشی مدیریت امور حقوقی
دومین دوره جامع آموزشی و مهارتی تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی
دومین دوره جامع آموزشی و مهارتی داوری داخلی
چهارمین دوره آموزشی و مهارتی تنظیم قراردادهای داخلی
اولین دوره آموزشی و مهارتی تنظیم قراردادهای بین المللی
اولین دوره آموزشی و مهارتی داوری در حل اختلافات قراردادی
اولین دوره آموزشی و مهارتی اصول تنظیم قراردادهای داخلی